Stanovisko Európskej cestovnej poisťovne ku koronavírusu

V dôsledku množiaceho sa výskytu otázok k aktuálnej situácii spojenej s cestovaním a výskytom koronavírusu uverejňujeme vyjadrenie Európskej cestovnej poisťovne ohľadom cestovného poistenia:

• Nenastúpenie na cestu/zájazd

Podľa Všeobecných poistných podmienok (VPP), ktorými sa poistenie riadi, má klient nárok na poistné plnenie pre nenastúpenie na cestu resp. stornovanie cesty z dôvodov uvedených v článku 17 Poistná udalosť.

Nenastúpenie na cestu resp. jej stornovanie z dôvodu výskytu vírusu, epidémie a pod. nie je v cestovnom poistení kryté. (VPP čl. 19 Výluky z poistenia bod 8.)

• Prerušenie cesty

V prípade, že poistený je vycestovaný a miestna epidémia ohrozuje konkrétne jeho telesnú bezpečnosť v zahraničí v zasiahnutej oblasti mimo krajiny svojho trvalého alebo prechodného bydliska a tým je jednoznačne dané, že v ceste nemožno pokračovať a zároveň Ministerstvo zahraničných vecí SR vyhlási varovanie pred cestou do zasiahnutej krajiny alebo oblasti je toto dôvod na prerušenie cesty.

Vtedy má poistený nárok na dodatočné cestovné náklady spôsobené spiatočnou cestou, ak má zakúpené cestovné poistenie s krytím storno/prerušenie cesty. Toto krytie platí výlučne pri prerušení cesty, nenastúpenie na cestu nie je kryté. (VPP čl. 17 Poistná udalosť bod 2.)

• Liečebné náklady

Ak sa vycestovaný poistený klient nakazí vírusom v krajine, ktorá je označená Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky ako krajina bezpečná a vzniknú mu liečebné náklady v zahraničí, prípadne ho bude treba z tohto dôvodu prepraviť/repatriovať, má nárok na poskytnutie tohto plnenia v súlade s VPP (VPP čl. 43 Rozsah poistného krytia v zahraničí). Klient musí mať zakúpené cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov.

Spätnú prepravu organizuje poisťovateľ len čo je zdravotne účelná, primeraným dopravným prostriedkom na Slovensko alebo do iného susedného štátu ak sa tam cesta začala.

Pre cesty so začiatkom od 23.6.2020 platí, že ak klient vycestuje do krajiny, ktorá v súvislosti so šírením ochorenia COVID19 nie je označená Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky za krajinu bezpečnú, sa poistná ochrana v cestovnom poistení nevzťahuje na škodové udalosti v súvislosti s ochorením COVID19. Škodové udalosti, ktoré sa netýkajú ochorenia COVID19 sú štandardne poistené. 

• Karanténa

Náklady vzniknuté v súvislosti s karanténou nie sú v cestovnom poistení kryté.

V prípade, že sa klient dostane do karantény v zahraničí a tým sa jeho pobyt predĺži, poskytne Európska cestovná poisťovňa bezplatné predĺženie poistenia liečebných nákladov na túto dobu až do jeho návratu na Slovensko. Tento ústretový krok zavádzame nad rámec VPP.

S pozdravom

európska cestovná poisťovňa

T: + 421 2 544 17 704

Generali Poisťovňa, a. s., o.z. Európska cestovná poisťovňa

Lamačská cesta 3/A

841 04 Bratislava

www.europska.sk